"Geografia ekonomiczna"

W podręczniku w sposób kompleksowy opisano zagadnienia geografii ekonomicznej w ujęciu łączącym wątki przyrodnicze, społeczne, kulturowe i ekonomiczne, postrzegane zarówno z perspektywy przestrzennej, jak i chronologicznej. Autorzy, pracownicy naukowi Katedry Geografii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej, w ciekawy sposób przybliżają następujące problemy:

przyrodnicze, społeczne, kapitałowe, instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju gospodarki,

rolę poszczególnych sektorów gospodarki, czynniki ich rozwoju i lokalizacji oraz typowe dla tych sektorów struktury przestrzenne,

typologię i pomiar poziomu rozwoju gospodarczego państw i regionów, jego dynamikę, uwarunkowania i zagrożenia,

systemowy charakter gospodarki, jej zakorzenienie w jednostkach osadniczych i przestrzennych,

lokalny, regionalny, krajowy i globalny wymiar gospodarki, jego specyfikę i konsekwencje.

Książka jest pomyślana nie tylko jako podręcznik akademicki do przedmiotu „geografia ekonomiczna", lecz także jako lektura uzupełniająca dla studiujących zagadnienia związane z gospodarką przestrzenną, rozwojem regionalnym i lokalnym, inwestycjami i nieruchomościami, ochroną środowiska, demografią, kapitałem ludzkim i społecznym.

„Pisząc tę książkę, staraliśmy się zintegrować wiedzę o przestrzennych aspektach gospodarowania, pojawiającą się w różnych przedmiotach wykładanych na uczelniach ekonomicznych. Publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelników, przybliża ekonomistom przestrzenny wymiar gospodarki i jej uwarunkowań, geografom zaś ekonomię".

Prof. dr hab. Kazimierz Kuciński

 

 

    

     Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.