Spis treści

Wstęp | str. 9

Część I. Przedmiot i cele geografii ekonomicznej | str. 13
1. Geograficzna perspektywa gospodarki | str. 15

1.1. Gospodarka jako przedmiot geografii ekonomicznej | str. 15
1.2. Kierunki rozwoju współczesnej geografii ekonomicznej | str. 20
1.3. Nowa geografia ekonomiczna | str. 26

2. Organizacja przestrzenna gospodarki | str. 35
2.1. Miejsce i przestrzeń | str. 35
2.2. Podział przestrzeni | str. 42
2.3. Zagospodarowanie przestrzeni | str. 47

Część II. Uwarunkowania rozwoju gospodarki | str. 59
3. Przyroda | str. 61
3.1. Zasoby przyrody | str. 61
3.2. Gospodarcze znaczenie zasobów przyrody | str. 69
3.3. Bariera zasobowa a bezpieczeństwo ekologiczne | str. 76

4. Człowiek | str. 88
4.1. Liczba ludności i jej rozmieszczenie | str. 88
4.2. Przyrost naturalny | str. 92
4.3. Mobilność przestrzenna ludności | str. 101
4.4. Kapitał ludzki | str. 115
4.5. Kapitał społeczny | str. 121

5. Kapitał | str. 128
5.1. Kapitał jako czynnik wzrostu gospodarczego | str. 128
5.2. Zadłużenie | str. 136
5.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne | str. 140
5.4. Kapitał rzeczowy a poziom rozwoju gospodarek krajowych | str. 147

6. Instytucje | str. 156
6.1. Zakres pojęciowy instytucji | str. 156
6.2. Państwo jako organizacja | str. 166
6.3. System instytucjonalny gospodarki krajowej | str. 172

7. Konsumpcja | str. 180
7.1. Konsumpcja - podstawowe pojęcia i funkcje | str. 180
7.2. Determinanty konsumpcji | str. 183
7.3. Makroekonomiczne aspekty konsumpcji | str. 190
7.4. Racjonalność potrzeb konsumpcyjnych | str. 195

Część III. Przestrzenne zróżnicowanie gospodarki | str. 201
8. Eksploatacja zasobów przyrody | str. 203
8.1. Surowce mineralne | str. 203
8.2. Gospodarowanie zasobami leśnymi | str. 214
8.3. Gospodarowanie zasobami wodnymi | str. 219

9. Produkcja rolna | str. 227
9.1. Rolnictwo jako sektor gospodarki | str. 227
9.2. Czynniki rozmieszczenia rolnictwa | str. 245
9.3. Dyfuzja innowacji w rolniczej przestrzeni produkcyjnej | str. 252
9.4. Zagrożenia i szanse | str. 256

10. Produkcja przemysłowa | str. 260
10.1. Rola przemysłu w gospodarce | str. 260
10.2. Przesłanki i bariery rozwoju przemysłu | str. 263
10.3. Industrializacja, dezindustrializacja i reindustrializacja | str. 265
10.4. Struktura przemysłu i jej przemiany | str. 270
10.5. Lokalizacja produkcji przemysłowej | str. 275
10.6. Formy koncentracji przestrzennej przemysłu | str. 284

11. Handel i usługi | str. 294
11.1. Handel i usługi jako sektor gospodarki | str. 294
11.2. Serwicyzacja gospodarki | str. 300
11.3. Lokalizacja oraz powiązania usługowe | str. 302
11.4. Usługi handlowe | str. 304
11.5. Usługi komunikacyjne | str. 314
11.6. Usługi turystyczne | str. 322

12. Poziom rozwoju i jego następstwa | str. 327
12.1. Typy wzrostu gospodarczego | str. 327
12.2. Mierniki poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego | str. 334
12.3. Potencjał gospodarczy a czynniki rozwoju | str. 340
12.4. Przesunięcia na mapie gospodarczej | str. 344
12.5. Zagrożenia i szanse rozwoju | str. 349

Część IV. Przestrzenne systemy ekonomiczne | str. 355
13. System osadniczy | str. 357
13.1. Gospodarka a osadnictwo | str. 357
13.2. Jednostki osadnicze i ich rodzaje | str. 360
13.3. Baza ekonomiczna miast | str. 365
13.4. Przestrzeń miejska i jej wykorzystanie | str. 376
13.5. Hierarchiczność systemów osadniczych | str. 389
13.6. Urbanizacja | str. 404

14. System regionalny | str. 419
14.1. Regionalna struktura gospodarki | str. 419
14.2. Typologia regionów | str. 424
14.3. Rozwój regionów i ich konkurencyjność | str. 427
14.4. Rozwój lokalny | str. 433
14.5. Międzynarodowa integracja regionalna | str. 435

15. System państw | str. 439
15.1. Gospodarka a geopolityka | str. 439
15.2. Typologia państw | str. 447
15.3. Współczesna polityczna mapa świata | str. 455
15.4. Integracja polityczna i gospodarcza | str. 460

16. System globalny | str. 462
16.1. Globalizacja jako proces | str. 462
16.2. Formy globalizacji | str. 465
16.3. Główne podmioty globalizacji | str. 471
16.4. Ograniczenia globalizacji | str. 473

Indeks | str. 479